Người Phát Ngôn

THÔNG BÁO
Về Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp
thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh;

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè là:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè:

- Họ tên: Hoàng Tùng

- Số điện thoại: 091.181.2626

- Địa chỉ mail: tunghoang@tphcm.gov.vn

b) Người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè giao nhiệm vụ phát ngôn (Theo Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

- Họ tên: Võ Phan Lê Nguyễn

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện

- Số điện thoại: 0913.638.056

- Địa chỉ mail: vplnguyen.nhabe@tphcm.gov.vn

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè sẽ ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch hoặc thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể.

2. Địa điểm thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Phòng họp 2, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, số 330 Nguyễn Bình, ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè thực hiện định kỳ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí vào các thời điểm: Cuối tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 hàng năm./.

Bình Luận (Comments)

Số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu Địa chỉ Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *